In de praktijk

Benieuwd naar wat Wendbaar Werken voor uw organisatie kan betekenen? Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de manier waarop wij onder andere voor en samen met de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Fryslân en Zeeland, de Nationale Politie en gemeenten Breda, Hillegom, Lisse & Teylingen, Nijmegen, Alkmaar, Bergen op Zoom, Dongen en Alphen aan den Rijn concreet invulling geven hieraan. Deze ervaringen uit de praktijk zorgen voor een versnelling voor organisaties die dit willen introduceren. Tegelijk is de transitie naar Wendbaar Werken altijd maatwerk. De wijze en het tempo waarop is afhankelijk van bijvoorbeeld de cultuur en veranderkracht van de organisatie en de context waarin deze zich bevindt.

Wendbaar Werken bij de provincie Gelderland

Provincie Gelderland streeft ernaar een flexibele organisatie te worden die snel en resultaatgericht kan inspelen op de actuele behoefte in de maatschappij. Ze willen nooit meer stollen. Om dit te bereiken geven zij invulling aan de volgende uitgangspunten: 

 • We zijn aan de slag met maatschappelijke opgaven; het coalitieakkoord is leidend.
 • Als vakprofessional hebben wij daarbij maximale invloed op onze eigen loopbaan.
 • Dat betekent dat wij onze talenten daar naar toe laten stromen waar dat ons en de opgave het beste uitkomt.
 • Daarbij handelen we vanuit de volgende drie-eenheid: kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit.
Meer informatie?

Stuur een e-mail naar: ruud@wendbaarwerken.org of bel 06-15405075.

Zelforganiserende teams bij de gemeente Dongen

Gemeente Dongen wil een aantal ambitieuze doelen bereiken en heeft hiervoor onder andere de keuze gemaakt om met zelforganiserende teams te werken. De doelen die zij nastreeft zijn:

 1. Medewerkers (nog) meer in hun kracht plaatsen
 2. Excellente bedrijfsvoering
 3. Autonome gemeente
Meer informatie?

Stuur een e-mail naar: ruud@wendbaarwerken.org of bel 06-15405075.

Opgavengestuurd werken bij de provincie Fryslân

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan steeds sneller en de verhouding tussen overheid en samenleving verandert sterk. De mienskip verlangt meer openheid en verantwoording en kan regelmatig ook wel zónder overheid. De legitimiteit van overheden verschuift van verkiezingsresultaten naar geleverde prestaties. Ook de provincie Fryslân moet haar rol opnieuw uitvinden en inspelen op de dynamiek in de huidige samenleving. Er is vraag naar een provinciale overheid die beter en sneller aansluit bij initiatieven vanuit de samenleving. Dit vraagt een steeds meer ‘opgaven gestuurde’ organisatie.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar: ruud@wendbaarwerken.org of bel 06-15405075.

 

Wendbaar Werken bij de gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil verder ontwikkelen naar een wendbare organisatie, die maatschappelijke opgaven snel, klantvriendelijk en adequaat aan kan pakken. Kenmerken van de gemeente worden het optimaal ondersteunen van het bestuur, samenwerken met andere partijen en maatschappelijke vraagstukken integraal in een opgaven gestuurde aanpak oplossen. Om invulling te geven aan deze wendbare organisatie moet geïnvesteerd worden in het vermogen om de koers snel en effectief te veranderen. Dit vraagt om andere vormen van leiderschap in de organisatie, opgaven gestuurd werken, een hoge mate van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid en nieuwe manieren om de kracht van alle professionals optimaal te benutten.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar: ruud@wendbaarwerken.org of bel 06-15405075.

Wendbaar Werken bij de provincie Zeeland

Door veranderingen in de maatschappij verandert de rol van de overheid en dat geldt zeker voor het provinciale bestuur. Externe verbindingen worden steeds belangrijker en dat geldt ook voor het vermogen om mee te kunnen bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om een andere werkwijze waarbij de maatschappelijk opgaven centraal staan en de provincie Zeeland in de volle breedte – en dus niet vanuit een enkel beleidsveld - bepaalt welke bijdrage ze kan leveren. Het wendbaar werken is een werkwijze die helpt om dit op een goede manier te doen.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar: ruud@wendbaarwerken.org of bel 06-15405075.

Wendbaar Werken bij de gemeente Breda

De gemeente Breda streeft ernaar om in 2020 een wendbare organisatie te zijn, die snel en resultaatgericht kan inspelen op de behoeften van de samenleving. Hierin stelt zij vier doelen centraal:

 1. Het leveren van diensten en producten vanuit dienstverleningsketens en opgaven.
 2. Het stimuleren en faciliteren van de toenemende connectiviteit binnen complexe vraagstukken.
 3. Het stimulerenvan bestuurlijke innovatie en product-en dienstinnovaties.
 4. Het zorgen dat de collectieve creativiteit van de stad wordt ontsloten.

Zij wil deze doelen en vernieuwing vooral realiseren via opgaven gestuurd en digitaal werken, nieuwe vormen van leiderschap, digitaal werken en een vernieuwend huisvestingsconcept en de bredere inzetbaarheid van het zittende personeel. 

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar: ruud@wendbaarwerken.org of bel 06-15405075.

Wendbaar Werken bij de gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom wil de beste dienstverlening leveren en maatschappelijke opgaven realiseren en heeft het vermogen om snel in te spelen op veranderende omstandigheden. Mensen voelen zich betrokken, zijn transparant in hun handelen en hebben beslissingsruimte. Om deze transitie te maken naar een wendbare organisatie wordt invulling gegeven aan een organisatie-ontwikkeltraject met vier hoofdthema's:

 • Opgaven gestuurd werken
 • Zelforganiserend werken
 • Waarden gedreven werken
 • Talentgericht werken
Meer informatie?

Stuur een e-mail naar: ruud@wendbaarwerken.org of bel 06-15405075.

Opgavegericht Organiseren bij de provincie Zuid-Holland

Binnenkort meer.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar: ruud@wendbaarwerken.org of bel 06-15405075.

Is uw organisatie het volgende inspirerende praktijkvoorbeeld?

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk vorm te geven aan een samenwerking die aansluit op uw behoefte. Uiteraard kunnen wij onze eerdere ervaringen in trajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Wij brengen met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren. Interesse in een gesprek?

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar: ruud@wendbaarwerken.org of bel 06-15405075.