In de praktijk

Benieuwd naar wat Wendbaar Werken voor uw organisatie kan betekenen? Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de manier waarop wij onder andere voor en samen met de provincies Gelderland, Fryslan en Zeeland en gemeenten Nijmegen, Alkmaar, Bergen op Zoom, Dongen, Alphen aan den Rijn en Breda concreet invulling geven hieraan. Deze ervaringen uit de praktijk zorgen voor een versnelling voor organisaties die dit willen introduceren. Tegelijk is de transitie naar Wendbaar Werken altijd maatwerk. De wijze en het tempo waarop is afhankelijk van bijvoorbeeld de cultuur en veranderkracht van de organisatie en de context waarin deze zich bevindt.

Wendbaar Werken bij de provincie Gelderland

Provincie Gelderland streeft ernaar een flexibele organisatie te worden die snel en resultaatgericht kan inspelen op de actuele behoefte in de maatschappij. Ze willen nooit meer stollen. Om dit te bereiken geven zij invulling aan de volgende uitgangspunten: 

 • We zijn aan de slag met maatschappelijke opgaven; het coalitieakkoord is leidend.
 • Als vakprofessional hebben wij daarbij maximale invloed op onze eigen loopbaan.
 • Dat betekent dat wij onze talenten daar naar toe laten stromen waar dat ons en de opgave het beste uitkomt.
 • Daarbij handelen we vanuit de volgende drie-eenheid: kwaliteit, flexibiliteit en continuïteit.

Lees meer

Deze ontwikkeling vraagt ook om een flexibele en duurzame inzet van iedereen die er werkt met als uitgangspunt: maximale werkzekerheid bij maximale flexibiliteit. Om hieraan concreet invulling te geven is het programma “Werken in Algemene Dienst” in het leven geroepen.

 

In het onderstaande audiofragment vertelt Ruud van Rheenen in een interview meer over de manier waarop de provincie Gelderland hieraan invulling heeft gegeven.

 

Inklappen

 

Zelforganiserende teams bij de gemeente Dongen

Gemeente Dongen wil een aantal ambitieuze doelen bereiken en heeft hiervoor onder andere de keuze gemaakt om met zelforganiserende teams te werken. De doelen die zij nastreeft zijn:

 1. Medewerkers (nog) meer in hun kracht plaatsen
 2. Excellente bedrijfsvoering
 3. Autonome gemeente

Lees meer

Binnenkort meer.

Inklappen

 

Beeldmateriaal
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Opgave gestuurd werken bij de provincie Fryslân

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan steeds sneller en de verhouding tussen overheid en samenleving verandert sterk. De mienskip verlangt meer openheid en verantwoording en kan regelmatig ook wel zónder overheid. De legitimiteit van overheden verschuift van verkiezingsresultaten naar geleverde prestaties. Ook de provincie Fryslân moet haar rol opnieuw uitvinden en inspelen op de dynamiek in de huidige samenleving. Er is vraag naar een provinciale overheid die beter en sneller aansluit bij initiatieven vanuit de samenleving. Dit vraagt een steeds meer ‘opgaven gestuurde’ organisatie. 

 

Lees meer

Opgavengestuurd werken heeft een aantal kenmerken, die richting geven aan ons werk: 

 • Focussen op het realiseren van de opgave. We redeneren consequent vanuit de maatschappelijke effecten die we als provincie willen of moeten bereiken, we laten dat doorwerken in onze aanpak en in de wijze waarop we ons organiseren. 
 • Bouwen en samenwerken. Overheden, en zeker de provincie, doen steeds minder alleen, we werken steeds meer in allerlei samenwerkingsverbanden. We geven ons voortdurend rekenschap van de rol die we innemen bij het bereiken van de maatschappelijke effecten. 
 • Vereenvoudigen en gemeenschappelijk maken. Het samenwerken bij het realiseren van de door ons gewenste resultaten vraagt heldere afspraken, zowel binnen het provinciehuis als daarbuiten. Helder opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is een belangrijke sleutel. Overal waar nodig leggen we de dwarsverbanden tussen de opgaven. 

De opgaven bepalen al ons werk, maar afhankelijk van het type werk wordt het anders georganiseerd. De aansturing vindt plaats vanuit een groep opgavenregisseurs, die integraal alle activiteiten aansturen die we doen om onze ambities te realiseren. Deels doen we dit opgavengestuurd, in tijdelijke teams die flexibel worden bemenst. Een ander deel van het werk heeft een repeterend en continu karakter. Bij de continue processen ligt het accent meer op efficiency. 

 

In het onderstaande videofragment zie je meer over de manier waarop de provincie Fryslân hieraan invulling heeft gegeven.

 

Inklappen

Duurzaam inzetbaar bij de gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil verder ontwikkelen naar een wendbare organisatie, die maatschappelijke opgaven snel, klantvriendelijk en adequaat aan kan pakken. Kenmerken van de gemeente worden het optimaal ondersteunen van het bestuur, samenwerken met andere partijen en maatschappelijke vraagstukken integraal in een opgaven gestuurde aanpak oplossen. Om invulling te geven aan deze wendbare organisatie moet geïnvesteerd worden in het vermogen om de koers snel en effectief te veranderen. Dit vraagt om andere vormen van leiderschap in de organisatie, opgaven gestuurd werken, een hoge mate van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid en nieuwe manieren om de kracht van alle professionals optimaal te benutten.

 

Lees meer

De gemeente is al volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen ten behoeve van wendbaar werken, waaronder de introductie van Oversteek. Dit is een nieuwe manier om werk binnen de organisatie te verdelen. Uitgangspunt is een optimale match te realiseren tussen het werk wat de gemeente te doen heeft om de opgave van de stad te realiseren en de ambities en talenten van de medewerkers (professionals) in de organisatie. Voor de medewerkers ontstaan er kansen om zelf meer initiatief te nemen in de loopbaan en – als hij/zij interesse heeft – over te steken naar andere werkvelden. Voor de organisatie biedt het een transparante methode om op een meer flexibele wijze de juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste plek te krijgen en daarmee het beste resultaat te behalen in ons gezamenlijke werk voor de stad. Voor leidinggevende biedt het kansen om duidelijker te kiezen voor een focus op het behalen van resultaten in de rol van opdrachtgever en/of de een focus op het begeleiden van de ontwikkeling en inzetbaarheid van professionals in de rol van HR-coach.

 

In het onderstaande videofragment zie je meer over de manier waarop de gemeente Nijmegen hieraan invulling heeft gegeven.


Inklappen

Video

Filmpje over introductie van Oversteek (binnenkort).

Wendbaar werken bij de provincie Zeeland

Door veranderingen in de maatschappij verandert de rol van de overheid en dat geldt zeker voor het provinciale bestuur. Externe verbindingen worden steeds belangrijker en dat geldt ook voor het vermogen om mee te kunnen bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om een andere werkwijze waarbij de maatschappelijk opgaven centraal staan en de provincie Zeeland in de volle breedte – en dus niet vanuit een enkel beleidsveld - bepaalt welke bijdrage ze kan leveren. Het wendbaar werken is een werkwijze die helpt om dit op een goede manier te doen.

 

Lees meer

Binnenkort meer.

Inklappen

Beeldmateriaal

Binnenkort

Ambitie- en talentgericht werken bij de gemeente Breda

De gemeente Breda streeft ernaar om in 2020 een wendbare organisatie te zijn, die snel en resultaatgericht kan inspelen op de behoeften van de samenleving. Hierin stelt zij vier doelen centraal:

 1. Het leveren van diensten en producten vanuit dienstverleningsketens en opgaven.
 2. Het stimuleren en faciliteren van de toenemende connectiviteit binnen complexe vraagstukken.
 3. Het stimulerenvan bestuurlijke innovatie en product-en dienstinnovaties.
 4. Het zorgen dat de collectieve creativiteit van de stad wordt ontsloten.

Zij wil deze doelen en vernieuwing vooral realiseren via opgaven gestuurd en digitaal werken, nieuwe vormen van leiderschap, digitaal werken en een vernieuwend huisvestingsconcept en de bredere inzetbaarheid van het zittende personeel. 

 

Lees meer

Deze organisatie kenmerkt zich met werknemers die verbindend leiderschap tonen op alle niveaus, werkend vanuit haar waardepropositie “community building”. Dat kan door klanten, co-creatoren, leveranciers en samenwerkingspartners actief als ‘businesspartner’ te betrekken bij (kortcyclische) strategievormingsprocessen, bedrijfsvoering en innovatie. De organisatie transformeert naar een lerende netwerkorganisatie met een flexibele inzet van zelforganiserende multidisciplinaire teams en zelforganiserende medewerkers die deel uitmaken van externe platformen, waardeketens en ecosystemen. Iedere werknemer is verantwoordelijk voor zijn eigen duurzame inzetbaarheid en een goede balans tussen werk en privé. Zelfreflectie en het ophalen van feedback zijn belangrijke onderdelen binnen zijn leercyclus. Iedere werknemer stelt zichzelf steeds de vraag hoe hij zijn talent inzet binnen de organisatie, voor welke opdrachten binnen de interne opdrachtenmarkt hij gaat en hoe hij het gevraagde resultaat behaalt. De HR-coach ondersteunt als leidinggevende de medewerker en geeft ondersteuning bij de te maken keuzes, dillema’s en duurzame inzetbaarheid.

 

In het onderstaande videofragment zie je meer over de manier waarop de gemeente Breda hieraan invulling heeft gegeven.

 

Inklappen

Wendbaar Werken bij de gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom wil de beste dienstverlening leveren en maatschappelijke opgaven realiseren en heeft het vermogen om snel in te spelen op veranderende omstandigheden. Mensen voelen zich betrokken, zijn transparant in hun handelen en hebben beslissingsruimte. Om deze transitie te maken naar een wendbare organisatie wordt invulling gegeven aan een organisatie-ontwikkeltraject met vier hoofdthema's:

 • Opgaven gestuurd werken
 • Zelforganiserend werken
 • Waarden gedreven werken
 • Talentgericht werken

Lees meer

Binnenkort meer.

Inklappen

Beeldmateriaal

Binnenkort

Zelforganisatie bij de gemeente Oss

 

Binnenkort meer.

 

Lees meer

Binnenkort meer.

Inklappen

Beeldmateriaal

Binnenkort

Is uw organisatie het volgende inspirerende praktijkvoorbeeld?

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk vorm te geven aan een samenwerking die aansluit op uw behoefte. Uiteraard kunnen wij onze eerdere ervaringen in trajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Wij brengen met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren. Interesse in een gesprek?

 

Lees meer

Stuur een e-mail naar: ruud@wendbaarwerken.org of bel 06-15405075.

Inklappen

Beeldmateriaal

Binnenkort