Reeks ‘Wendbaar werken in publieke organisaties’ van start

In het momentum van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, lanceren wij (Ruud van Rheenen en Ralph Hanekamp) een reeks artikelen over wendbaar werken in publieke organisaties. Met het vormen van nieuwe coalities en het formuleren van bestuurlijke ambities voor de boeg, is het een goed moment voor ambtelijke organisaties om stil te staan bij ‘hoe’ zij die ambities gaan realiseren. De tijden zijn echt veranderd in vergelijking tot vier jaar geleden. Toen was het samenspel met burgers, bedrijven en instellingen vanuit het idee van de ‘participatiesamenleving’ vaak nog een proeftuin. Inmiddels weten we dat die proeftuin onze nieuwe werkelijkheid is.

Uitdaging

Dat de nieuwe werkelijkheid vraagt om een wendbare organisatie die makkelijk in kan spelen op steeds veranderende omstandigheden is ook geen nieuws. Publieke organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging wendbaar in te spelen op veranderingen in het werk, technologische ontwikkelingen en trends in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Omgevingswet.

Toegevoegde waarde

Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, moeten organisaties investeren in het vermogen om hun koers continu, snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in de omgeving, gebruik makend van de ambities en talenten van de mensen die eraan verbonden zijn. Wendbaar werken noemen wij dat.

De weg naar wendbaar werken in een publieke organisatie is alleen weerbarstig en lastig. Het vraagt lef en doorzettingskracht. Bovenstaande ontwikkelingen eisen in de organisatie meer autonomie en resultaatverantwoordelijkheid van professionals, andere vormen van leiderschap en nieuwe manieren om de krachten van alle mensen in de organisatie optimaal te benutten. Dit uit zich op verschillende manieren, zoals opgaven- & opdrachtgericht werken, zelforganiserende teams, nieuwe vormen van waarderen en belonen, transparant leiderschap, betekenisvol ondernemen en ambitie- & talentgericht werken.

Deel I: wenkend perspectief

Lees het verhaal (wenkend perspectief) van de fictieve ambtenaar Willem, die in 2020 terugblikt op de veranderingen in de eveneens fictieve gemeente Slotjebroek door het wendbare werken.

Deel 2: trends in de samenleving

Lees onze blog over de trends in de samenleving op het gebied van mens en werk.

Deel 3: aan de slag met nieuwe paradigma’s

Lees onze blog over de nieuwe paradigma’s.

Deel 4: praktijklessen opgavengericht werken

Lees onze blog over onze praktijklessen met opgavengericht werken.

Deel 5: sturen op verschillende snelheden

Lees onze blog over het sturen op verschillende snelheden.

Deel 6: opdrachtgericht werken

Lees onze blog over opdrachtgericht werken.

Deel 7: praktijkervaringen met opdrachtgericht werken

Lees onze blog over onze praktijkervaringen met opdrachtgericht werken.

Over Ruud van Rheenen en Ralph Hanekamp

Ruud van Rheenen is organisatieadviseur bij Emergentie Advies en eigenaar van wendbaarwerken.org. Ralph Hanekamp is organisatieontwikkelaar en manager bij Hiemstra & De Vries. Beiden hebben veel ervaring met de praktijk van wendbaar werken in publieke organisaties.